Elérhetőségek

Cégadatok
Cégnév: Gyöngyvásár Bt.
Cégjegyzékszám: 01-06-787712
Adószám: 24876243-1-42
Banki adatok
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank
12011416-01436413-00100007
Tárhelyszolgáltató
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1144 Budapest, Ormánság u. 4/A. X. em. 241.
 

Kérdésed van? Tedd fel nekünk!Telefon+36 20 437 7424

Emailinfo@tarsasma.hu

Hívj bennünket telefonon, vagy kérdésedet tedd fel az űrlapon, vagy ha úgy kényelmesebb, írd meg a saját leveleződből email-en – mindkét esetben ugyanarra a címre érkezik meg az üzeneted, és igyekszünk rá minél hamarabb, munkanapokon legkésőbb 24 órán belül válaszolni!

 

Adatkezelés

Az adatkezelő adatai

Felhasználónak minősül, aki

a tarsasma.hu weboldalán regisztrál, vásárol, hírlevélre feliratkozik, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Felhasználó).

Általános rendelkezések

Ebben a tájékoztatásban meghatározzuk azokat az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat, amelyeket az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az oldal látogatásakor kezelt adatok kezelése

A tarsasma.hu bármely oldalának letöltése során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek a látogatás folyamán generált egyes adatok a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a biztonságos működés érdekében. Ezek a munkamenethez kapcsolódó adatok az adott számítógép azonosítását végzik a munkamenet ideje alatt, egyes személlyel össze nem köthetők. A munkamenet végén ezek az adatok törlésre kerülnek. Az adott munkamenet az oldal bezárásáig, illetve egyes esetekben a böngésző bezárásáig tart.

A látogatáskor automatikusan kezelt adatok

A látogatás során sütiket, azaz cookie-kat is használ az oldal. Ezek működésére bővebben kitérünk az Adatvédelmi nyilatkozat „Sütik (cookie-k) a webhelyen” pontjában.

Megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatok kezelése

Megrendeléskor kezelt adatok

Az adatkezelés időtartama 5 év, melyre az Adatkezelő a Sztv. alapján akkor is jogosult, ha a megrendelő visszavonná az adatkezeléshez való hozzájárulását.

A megrendelés teljesítéséhez (szállítás) szükséges adatok

A fenti adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése végett adjuk át logisztikai partnerünknek, a Magyar Posta Zrt-nek.

Hírlevéllel kapcsolatos adatok kezelése

Látogatóinknak lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevelünkre, amelyhez egy nevet (keresztnév is elég), illetve egy e-mail címet kell megadniuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevélről való leiratkozással (ezt írásban kell jelezni az Adatkezelő elérhetőségein, vagy a hírlevélről való leiratkozás oldalát használva.

Hírlevélküldéshez kezelt adatok

Az adatok kezelése a hírlevélküldés szolgáltatás nyújtásának időtartamáig, illetve a Felhasználó hírlevélről való leiratkozásáig tart. Utóbbi esetben az e célból megadott adatait az Adatkezelő visszavonhatatlanul törli.

A hírlevélküldéshez megadott adatokat az Adatkezelő a Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelésnél feltüntetett partnerének továbbítja, amely szintén tárolja azokat a megadott időkeretben.

Statisztikai célból kezelt adatok

Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja anonim statisztikai adatok gyűjtésére. A Google Analytics cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információt (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információt harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” az alábbi weboldalon érhetőek el.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt) harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő ebben az esetben jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Sütik (cookie-k) a webhelyen

Az adatkezelés jogalapját az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Adatkezelő honlapjának látogatói hozzájárulása képezi.

Az Adatkezelő weboldalán a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépére kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie, a továbbiakban: Süti) helyez el és olvas vissza. Ez egy véletlenszerűen generált számsor, ami mindig az adott számítógépet, nem pedig az azt használó személyt azonosítja, de csak addig a szintig, hogy járt-e már ezen a honlapon. Tehát amikor a böngésző visszaküld egy korábban elmentett Sütit, az Adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni az aktuális látogatás során elmentett adatokat a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalom tekintetében. Így a Felhasználó például a kosárban hagyott termékeket később is megtalálja benne, ha ugyanarról az eszközről jelentkezik be.

A Sütit a Felhasználónak lehetősége van törölni a saját számítógépéről, illetve le is tilthatja böngésződben (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel találni meg). Ha a Felhasználó letiltja a Sütik kezelését a böngészőben, akkor bizonyos funkciók működésképtelenné válhatnak az oldalon.

Milyen Sütiket használunk?

Az adatkezelés a Felhasználót megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül:

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, ekkor az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztat a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és arról, hogy kik és milyen célból kapják/kapták meg a Felhasználó adatait.

Adatok helyesbítéséhez való jog

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. Utóbbi ennek a kérésének legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Adatok törléséhez való jog

Természetesen a Felhasználó kérheti a személyes adatai törlését is, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra sem, amikor az lnfotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (például számlázás - ezeket az adatokat 5 évig meg kell őrizni).

Adatok zárolásához való jog

A Felhasználó kérheti a személyes adat(ok) zárolását, ha az adatok végleges törlése sértené a jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárolag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A tiltakozás joga

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatja a Felhasználót. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Panaszhoz való jog

A Felhasználó az Adatkezeléssel összefüggő panasz esetén a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (NAIH) kirendeltségéhez fordulhat.

Elérhetőségei:

Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó felelős azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az ezzel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, a Felhasználót tájékoztatja róla, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, valamint lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa az adatai felhasználását.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

A Felhasználó ilyen irányú kéréseit írásban, az Adatkezelő info@gyongyvasar.hu e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérheti. A levélben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználót egyértelműen azonosítani tudja. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztrált e-mail címéről küldte.

Adatfeldolgozásban résztvevő partnereink

Honlapüzemeltető, a személyes adatok tárolását végzi

Az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi, de azok megismerésére nem jogosult.

Szállítással kapcsolatos adatkezelés

Az írásbeli szerződés alapján a csomagok kiszállítását végzi, és az ehhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kapja meg, amelyeket a kézbesítést követően haladéktalanul töröl.

Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

A chat szolgáltatást biztosítja

Bizonyos személyes adatok tárolását végzi, amelyre a Felhasználó az Adatkezelő oldalainak böngészésével, illetve a válaszkérés esetén elküldött elérhetőségei megadásával jogosítja fel.

Általános szerződési feltételek

Érvényesség és hatály

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba a www.tarsasma.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.tarsasma.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) található elektronikus áruházában keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, ezt Vevő tudomásul veszi. A jelen ÁSZF-ben foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A szerződéskötés nyelve magyar.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv."), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. ("Infotv.") vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Megrendelés

Miután a megrendelő kitölti a megrendelő űrlapot, majd lenyomja a „Leadom a megrendelést” gombot, elektronikus úton szerződést köt velünk, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A megrendelő űrlap beküldésével a megrendelő elismeri, hogy a Gyöngyvásár Bt. általános szerződési feltételeit, megrendeléssel, házhoz szállítással kapcsolatos tájékoztatását megismerte, elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti. Megrendelését 30 napon belül következmények nélkül visszamondhatja írásban, az info@tarsasma.hu e-mail címen. A szerződést a megrendelő lap kitöltésével és elküldésével a Gyöngyvásár Bt-vel köti a megrendelő.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja. Az iktatás a vásárló rendeléskor megadott adatainak, rendelt termékének nevének és árának adatbázisba mentésével történik.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig őrzi, ahhoz a szerződő bármikor hozzáférhet. A hozzáférés módja: a vásárló jelzi ilyen jellegű igényét az info@tarsasma.hu e-mail címen, a szolgáltató pedig 2 napon belül válasz e-mailben elküldi a szerződést.

A www.tarsasma.hu oldalon történt rendelésével minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

Minden beérkezett megrendelést követően rendszerünk automatikus visszaigazolást küld legkésőbb 48 órán belül a megrendelés beérkezéséről, amellyel jelezzük megrendelőink felé, hogy rendszerünk fogadta és tárolja a megrendelést. Ezen üzenet függetlenül a raktárkészlettől, minden megrendelést követően megérkezik a megrendelő elektronikus postafiókjába.

A megrendelés visszaigazolását jelző e-mail tartalmazza a megrendelő rendeléskor megadott adatait, és az e-mail tárgymezejében egyértelműen utal annak rendelést igazoló tartalmára.

Amennyiben a megrendelést visszaigazoló üzenet nem érkezne meg 48 órán belül a megrendelő postafiókjába, az esetben a megrendelő azaz fogyasztó MENTESÜL AZ AJÁNLATTÉTELI KÖTÖTTSÉG ALÓL, tehát nem köteles csomagját sem átvenni, sem kifizetni, így megrendelését semmisnek nyilváníthatja.

Magatartási kódex

A Szolgáltató magatartási kódexnek nem veti magát alá.

Termékek

A termékek mértékegysége darabszám, így az egységárak „per darab” módon értendők.

Házhozszállítás

A www.tarsasma.hu oldalon megrendelt termékeket minden esetben az MPL Futárszolgálat viszi házhoz a csomag feladásától számított legkésőbb 2 munkanapon belül. A csomag feladásáról emailben tájékoztatjuk a Megrendelőt. A csomagokat kizárólag Magyarország területén szállíttatjuk ki. A termék és a házhozszállítás ellenértékét előzetesen az interneten keresztül bankkártyával, Barion-egyenleggel vagy átutalással, a futárnál utánvétes formában, készpénzben vagy bankkártyával lehet kifizetni. Az aktuális szállítási díjról a megrendelő oldalon kap tájékoztatást a megrendelő. A szállítás költsége minden esetben közvetlen módon, BRUTTÓ összegben szerepel az adott termék megrendelő oldalán.

Számla

A futárszolgálat által kiszállított csomagban lesz megtalálható a papír alapú számla minden esetben.

Adatvédelmi tájékoztató

A regisztrált látogatók illetve vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. Emailben várjuk vevőink ilyen irányú kéréseit, melyeket 2 munkanapon belül teljesítünk (info@tarsasma.hu).

A www.tarsasma.hu oldalon a vásárlók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi.

Jótállás

A weboldalon forgalmazott termékek nem tartoznak a jogszabály szerint kötelező jótállású termékek körébe, így a weboldalon forgalmazott termékekre nem vonatkozik hivatalos jótállás.

Szavatosság

Az Európai Unió szabályai szerint a Szogáltató által forgalmazott termékre kötelező érvénnyel vonatkozik a szavatosság. Ennek időtartama 2 év. A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak későbbi fog kiderülni.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha

Garancia és jótállás

A www.tarsasma.hu Felhőtlen Garanciájának pontos részletei:

A weboldalon forgalmazott termékre a már ismert szavatosságon túl, a Szolgáltató egy kiterjesztett szavatosságot biztosít. Ezen szavatosság független az előírt jogszabályi szavatosságtól és nem helyettesíti vagy pótolja azt. A kiterjesztett szavatosság www.tarsasma.hu weboldalon használt megfogalmazása a „Felhőtlen Garancia”. Ezen garancia feltételeit a Szolgáltató határozza meg és a vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat a megrendelés gomb lenyomásával. A garancia tartalmazza a vételár teljes, maradéktalan visszatérítését a megrendeléskor történt fizetéssel azonos módon, a megrendelt termék kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül.

Amennyiben az adott termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak, akkor a jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal együtt, a termék fogyasztó részére történő átadástól számított egy évig érvényesíthető.A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet helyébe 2014. május 14-én a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) szabályai léptek, az abban foglaltak az irányadók minden egyéb, tartós fogyasztási cikknek nem minősülő termék esetében. Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a játékszabályban, illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye, vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

Elállási jog

A megrendelő 14 munkanapon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállhat. Ebbe beletartozik a 14. nap is, így a 14. napon érvényesített igények jogszerűek, a fogyasztó ekkor még maradéktalanul élhet az elállás jogával. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. Amennyiben a megrendelő elállási jogával él, úgy a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. A „Felhőtlen Garancia” révén a Gyöngyvásár Bt. erre 30 naptári napot vállal.

Az elállás menete szerint a fogyasztó köteles a terméket ép állapotban KÖVETHETŐ postai vagy futárszolgálati úton legkésőbb 14 napon belül eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A visszajuttatás tényét és igényét a fogyasztó köteles a Szolgáltató felé jelezni, és annak visszajelzését megvárni. Az előzetes egyeztetés nélkül küldött csomagokért technikai okok miatt a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. A fogyasztó köteles az elállási jog gyakorlási szándékának bejelentésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az ép termékeket a Szolgáltatóhoz.

A Fogyasztó köteles a teljes megrendelt csomagot visszajuttatni a Szolgáltatóhoz, sérülésmentesen. Amennyiben hiányos csomag érkezik vissza, a Szolgáltató nem köteles visszafizetni a vételárat.

A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásával összefüggésben köteles a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket állni, egyéb költségek, díjak viselésére azonban nem kötelezhető. Amennyiben a Fogyasztó a visszaszolgáltatott terméket nem rendeltetésének megfelelően használta, úgy a Szolgáltató követelheti ebből eredő kárának megtérítését.

Amennyiben a fogyasztó a 14 napon belül van és a termék ép állapotban van, az esetben a visszaküldés költségén túl semmi más költség nem terheli az elállási jog érvényesítése során.

Az elállási jog gyakorlásához a nyilatkozatminta itt tölthető le.

Panaszkezelés

A panaszkezelés módja

Panaszos ügyekben a megrendelő panaszát az info@tarsasma.hu e-mail címen jelezheti. A Szolgáltató a panaszos ügyet kivizsgálja és visszajelez a panaszosnak. A panaszos ügyeket, reklamációkat, révén a kommunikáció elektronikus úton zajlik, a szolgáltató ezen elektronikusan tárolt üzenetek segítségével jegyzőkönyvezi. A hivatkozás alapja tehát az elektronikus üzenet.

Panaszos termékek visszaküldésének módja

A megrendelő a reklamáció tárgyát képező terméket a Szolgáltatóval előre egyeztetett módon és időben küldheti vissza a Szolgáltatónak. Az előre nem egyeztetetten érkező panaszos termékek átvételét a Szolgáltató nem tudja garantálni, azok átvételéért felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés helye

Gyöngyvásár Bt.
1162 Budapest,
Bekecs u. 79. tetőtér

Elérhetőség panaszos ügy esetén

E-mail cím: info@tarsasma.hu

3 ingyenes partijáték
amit mindenki élvezni fog

Nagy a társaság, és nem tudtok mit játszani? Töltsd le ezt a három (+1 ráadás) ingyenes játékötletet, és máris mindenki remekül szórakozhat!

Nemcsak baráti köröknek, mert gyerekekkel is jól játszhatóak.

A gombra kattintva elfogadod, hogy feliratkozol a hírlevelünkre.

 
RendbenCookie-t (sütit) használunk az oldalunkon a jobb felhasználói élmény és szolgáltatás érdekében. További részletek